Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), niniejszym przekazuje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

1. [Administrator Danych]
Administratorem danych osobowych jest Gliwickie Stowarzyszenie Taneczno-Sportowe SZOK Gliwice (skrót: „SZOK Gliwice”), ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice, budynek MDK/GCOP, NIP 631 17 10 830, KRS 000000 4561, REGON 273108993

2. [Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych]
Z Administratorem danych osobowych możesz skontaktować się poprzez tel.: +48 793 535 955; e-mail: kursy@szokgliwice.pl albo pisemnie na adres: ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice.

3. [Przetwarzane dane osobowe]
Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 dane identyfikujące Rodzica/Opiekuna, a w szczególności imię i nazwisko, PESEL;
 dane identyfikujące Ucznia, a w szczególności imię i nazwisko, PESEL;
 dane kontaktowe: adres zamieszkania, adres do korespondencji podane numery telefonów (domowy, służbowy, komórkowy), adres e-mail;
 wizerunek Ucznia.

4. [Obowiązek podania danych osobowych]
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla zawarcia umowy na realizacją zajęć tanecznych, udział w turniejach, konkursach lub wstępach tanecznych, zajęciach zimowych. Jeżeli dane osobowe nie zostaną podane to nie będzie możliwości zawarcia umowy. Podanie danych osobowych dla promocji i reklamy oraz dla celów marketingowych jest dobrowolne.

5. [Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych]
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
 zawarcia i wykonania umowy – podstawą prawną przetwarzana danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji i wykonania umowy;
 dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
 zapewnienie obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych – podstawą prawną przetwarzana danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji i wykonania umowy;
 zapewnienie obsługi usług płatniczych – podstawą prawną przetwarzana danych jest niezbędność przetwarzania w celu realizacji i wykonania umowy;
 marketing oraz promocja i reklama – podstawą prawną jest wyrażona zgoda.

6. [Okres przechowywania danych osobowych]
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a w szczególności do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z odrębnych przepisów. Dane dla celów marketingowych lub promocji będą przechowywane do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

7. [Informacja dot. zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym profilowania)]
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

8. [Odbiorcy danych osobowych]
Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane:
 upoważnionym pracownikom oraz osobom współpracującym z Administratorem,
 podmiotom świadczącym usługi doradcze, dostawcom usług informatycznych, podmiotom świadczącym usługi księgowe;
 podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą, organom i instytucjom państwowym w zakresie niezbędnym dla wykonania umowy oraz przewidzianym odrębnymi ustawami;
 innym podmiotom i podwykonawcom w zakresie niezbędnym do wykonania umowy oraz podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych

9. [Prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych]
Przysługują Panu/Pani następujące prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych prawo do: dostępu do przetwarzanych danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

10. [Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego]
Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.