REGULAMIN URODZIN W SZKOLE TAŃCA SZOK GLIWICE

§ 1

Na czas trwania urodzin, opiekę nad dziećmi sprawują Animatorki. Na sali mogą przebywać tylko i wyłącznie solenizant, zaproszone dzieci, animatorki oraz obsługa Szkoły Tańca. Zabrania się przebywania na sali osobom trzecim w tym rodzicom dzieci biorących udział w przyjęciu.

§ 2

W przyjęciu mogą brać udział dzieci, które skończyły 5 lat.

§ 3

Czas trwania przyjęcia wynosi 120 minut. Sale taneczną i szatnie  udostępniamy 15 min przed przyjęciem i do 15 min po przyjęciu urodzinowym.

§ 4

Urodziny odbywają się po wcześniejszej rezerwacji terminu, podpisaniu zamówienia i wpłaceniu bezzwrotnego zadatku w wysokości 200 zł.

§ 5

Koszt urodzin to 500 zł – do 15 osób. W przypadku mniejszej  ilości uczestników wyliczona kwota przyjęcia nie ulega zmianie.

§ 6

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest przesunięcie terminu urodzin wraz z wpłaconym już zadatkiem na  inny wolny termin z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. W momencie rezygnacji z urodzin zadatek nie jest zwracany.

§ 7

Zapłata pozostałej kwoty za organizację przyjęcia następuje gotówką, bezpośrednio przed przyjęciem.

§ 8

Wszystkie rzeczy dodatkowe (sprzęty, akcesoria, zabawki, jedzenie) przyniesione do sali zabaw przez rodziców i dzieci muszą być uzgodnione z organizatorem urodzin. Za ewentualne ich zniszczenie lub kradzież Szkoła Tańca SZOK Gliwice nie odpowiada.

§ 9

Za szkody spowodowane przez uczestników przyjęcia odpowiedzialność finansową ponosi osoba podpisująca zamówienie, która zostanie obciążona rachunkami za straty.

§ 10

Zamawiający przyjęcie zobowiązuję się do przekazania uczestnikom urodzin, iż na sali obowiązuje obuwie zmienne.

§ 11

Osoba zamawiająca przyjęcie świadoma jest stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej dzieci, oraz oświadcza, że stan zdrowia jest dobry i umożliwia dzieciom branie udziału w Urodzinach i nie są jej znane jakiekolwiek przeciwwskazania do brania udziału.

§ 12

Klauzula na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

1.    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych GSTS SZOK Gliwice z siedzibą w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3, numer telefonu 793 535 955 oraz adres mailowy szkolatancaszokgliwice@gmail.com.

2.    Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3.    Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania jak i z klauzulą na przetwarzanie wizerunku.

§ 13

Zamówienie przyjęcia urodzinowego jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.