Walne Zebranie Stowarzyszenia.

WALNE ZEBRANIE STOWARZYSZENIA 25 MAJA 2011 r

 

UCHWAŁA NR 1/04/2011 Z DNIA 15.04.2011
Zarząd GSTS „ SZOK” Gliwice składa rezygnację z zajmowanych funkcji ze skutkiem
na dzień 25 maja 2011r
UCHWAŁA NR 2/04/2011 Z DNIA 15.04.2011
Zarząd GSTS „ SZOK” Gliwice zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze w Gliwicach ul. Bojkowska 37 sala107A ,

na dzień 25 maja 2011 ( środa) I termin godz. 18:00 ; II termin godz. 18:30 .[EXPAND ]

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
4. Wybór Komisji Wyborczej
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków
6. Stwierdzenie prawomocności Zebrania.
7. Zatwierdzenie porządku obrad.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia , w tym:
a)    sprawozdania z działalności bieżącej,
b)    sprawozdania z podjętych działań perspektywicznych,
c)    sprawozdanie finansowe.
9.   Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja nad sprawozdaniami
11. Podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu
12. Przedstawienie regulaminu wyborów Zarządu
13. Zatwierdzenie regulaminu wyborów Zarządu
14. Wybór Zarządu
15. Wolne wnioski
16. Zakończenie Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.
Materiały dotyczące Nadzwyczajnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego dostępne będą w siedzibie Stowarzyszenia od dnia 10 maja 2011[/EXPAND]