REGULAMIN Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego SZOK Gliwice
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z usług Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego „SZOK Gliwice”.
1.2. Pojęcia zapisane w niniejszym regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:
a. Regulamin – niniejszy regulamin;
b. Szkoła – Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno-Sportowego SZOK Gliwice, ul. Barlickiego 3, 44-100 Gliwice NIP 631 17 10 830 KRS 000000 4561 REGON 273108993
c. Kurs – kurs tańca oferowany przez GSTS SZOK określony czasowo;
d. Uczestnik – osoba korzystająca z usług Szkoły i biorąca udział w Kursie;
e. Zajęcia – zajęcia prowadzone przez instruktorów Szkoły w ramach Kursu;
f. Opłata – opłata należna na rzecz Szkoły z tytułu udziału w Kursie przez Uczestnika;
g. Strona internetowa – strona internetowa prowadzona przez Szkołę znajdująca się pod adresem: https://www.szokgliwice.pl , na której znajdują się informacje o Szkole i Kursach oraz http://www.taniecimprezowy.pl na której znajdują się szersze informację o tańcu discofox/hustle.
h. Lekcje- lekcja indywidualna z osobą/parą/parami, w terminie ustalonym indywidualnie poza regularnymi kursami

1.3. Siedziba Szkoły znajduje się w Gliwicach przy ul. Barlickiego 3.
1.4. Zapisanie się na Zajęcia przez Uczestnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na brzmienie Regulaminu i stanowi zobowiązanie do jego przestrzegania. W przypadku, gdy Uczestnik jest osobą małoletnią, za przestrzeganie Regulaminu odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
2. Zajęcia, kursy
2.1. Szkoła oferuje Zajęcia grupowe i indywidualne oraz kursy.
2.2. W ramach Zajęć grupowych Szkoła oferuje:
a. Zajęcia dla dzieci od 4 do 6 roku życia;
b. Zajęcia dla dzieci powyżej 6 roku życia;
c. Zajęcia i Kursy dla dorosłych powyżej 19 lat.

2.3. Zajęcia i Kursy zróżnicowane są pod względem rodzaju tańca, do którego przygotowują oraz stopnia trudności. O przydzieleniu Uczestnika do Zajęć /Kursu z uwagi na stopień trudności oraz poziom zaawansowania technicznego Uczestnika decyduje ostatecznie instruktor Szkoły.
2.4. Zajęcia i Kursy prowadzone są przez instruktorów wyznaczonych przez Szkołę.
2.5. Zajęcia i Kursy rozpoczynają się w terminie podanym przez instruktora po utworzeniu się się grupy.

2.6. Zajęcia i Kursy odbywają się w siedzibie Szkoły. Jednak Szkoła może przenieść miejsce odbywania się całego Kursu lub pojedynczych Zajęć ze względów organizacyjnych w inne miejsce, o czym poinformuje Uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem.
2.7. W przypadku Uczestników będących osobami małoletnimi konieczne jest przedstawienie przed rozpoczęciem Zajęć pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział Uczestnika w Zajęciach.
2.8. Udział w Zajęciach/Kursie może wziąć tylko Uczestnik, który podpisał umowę i uiścił w pełnej wysokości Opłatę za Kurs w terminie wynikającym z Regulaminu albo – w przypadku płatności ratalnych – opłacił wszystkie raty, których termin zapłaty upłynął do dnia Zajęć, co określa umowa.
2.9. Obsługa Szkoły może zażądać okazania dowodu tożsamości (legitymacji szkolnej, dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość Uczestnika) w celu prawidłowej identyfikacji Uczestnika.
2.10. Uczestnik zobowiązany jest do zmiany obuwia na taneczne. W przypadku nie przebrania obuwia Szkoła może odmówić wstępu na zajęcia bez obowiązku zwrotu opłaty.

3. Zapisy
3.1. Zapis na Zajęcia/Kurs/Lekcje następuje poprzez: rejestrację on-line na stronie internetowej Szkoły, w trakcie zapisu Uczestnik lub jego rodzice/opiekunowie prawni podają swoje dane do kontaktu, tj. e-mail i telefon lub telefonicznie
3.2. Zapis dokonany przez Uczestnika zgodnie z powyższymi zasadami stanowi jedynie rezerwację miejsca na Zajęciach/Kursie. Do potwierdzenia udziału w Zajęciach/Kursie konieczne jest podpisanie umowy i wniesienie przez Uczestnika Opłaty zgodnie z postanowieniami umowy. Niewniesienie przez Uczestnika Opłaty w terminie wynikającym z Regulaminu lub umowy skutkuje anulowaniem rezerwacji miejsca na Zajęciach/Kursie.
3.3. O liczbie miejsc na Zajęciach/Kursie decyduje Szkoła. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na Zajęciach/Kurs decyduje kolejność zapisów i dokonania Opłaty.
3.4. W przypadku, gdy liczba Uczestników zapisanych na Zajęcia nie przekracza 8 osób, a w przypadku Kursów nie przekracza 7 par Szkoła może zdecydować o anulowaniu Zajęć/Kursu – w takiej sytuacji Szkoła zwróci zapisanym Uczestnikom wpłacone należności za Kurs/Zajęcia.

4. Płatności
4.1. Uczestnik może wnieść Opłatę na jeden z następujących sposobów:
a. w gotówce na miejscu w siedzibie Szkoły;
b. przelewem na rachunek bankowy szkoły podany na Stronie internetowej.

4.2. Wniesienie Opłaty powinno nastąpić przed rozpoczęciem Zajęć czy Kursu.

4.3. Wysokość i rodzaj Opłaty zależą od rodzaju Zajęć czy Kursu wybranego przez Uczestnika. Wszystkie podane ceny są cenami brutto za jednego Uczestnika wyrażone w złotych polskich. Aktualny cennik Kursów znajduje się na Stronie internetowej.
4.4. Szkoła umożliwia uczestnikom rozłożenie wnoszenia Opłat na raty, co zawarte jest w podpisanej umowie.

5. Nieobecności na Zajęciach. Zastępstwa i odwoływanie Zajęć
5.1. Uczestnik zobowiązany jest do zgłoszenia nieobecności na Zajęciach /Kursie/ Lekcji smsowo, mailowo lub pisemnie najpóźniej na 24 godziny przed rozpoczęciem Zajęć.
5.2. Jeżeli Uczestnik zgłosi nieobecność zgodnie z powyższymi postanowieniami, Uczestnikowi przysługuje prawo do odrobienia nieobecności w przeciągu dwóch tygodni następujących po Zajęciach, na których Uczestnik był nieobecny. Odrobienie nieobecności następuje na Zajęciach dowolnie wybranych przez Uczestnika w miarę dostępności wolnych miejsc oraz za zgodą instruktora z wyłączeniem grup wszechstronnych, w których nieobecność powoduje przepadek danych Zajęć bez prawa do zwrotu opłaty za te Zajęcia. Jeżeli Uczestnik nie odrobi Zajęć w powyższym terminie, nieobecność powoduje przepadek Zajęć bez prawa do zwrotu opłaty za te Zajęcia. W przypadku większej ilości nieobecności możliwe jest odrobienie wyłącznie jednych zajęć w miesiącu. W przypadku lekcji indywidualnej ustalany jest nowy termin.
5.3. Niezgłoszenie nieobecności na Zajęciach/Kursie zgodnie z powyższymi postanowieniami powoduje utratę prawa Uczestnika do odrobienia Zajęć.
5.4. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot części Opłaty za Zajęcia, na których był nieobecny.
5.5. Szkoła może odwołać Zajęcia z przyczyn organizacyjnych, o czym powiadomi Uczestników lub ich rodziców/opiekunów prawnych korzystając z danych do kontaktu podanych w toku zapisu. Odwołane Zajęcia zostaną odrobione w innym, wyznaczonym przez Szkołę terminie.
5.6. W razie niemożności prowadzenia Zajęć przez dedykowanego instruktora, Szkoła ma prawo wyznaczyć zastępstwo lub oddelegować do prowadzenia Zajęć innego instruktora.

6. Lekcje Indywidualne
6.1. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować telefonicznie pod numerem telefonu Szkoły.
6.2. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępność sal tanecznych.
6.3. W przypadku chęci odwołania lekcji patrz pkt 5.1. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.
6.4. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
6.5. Szkoła zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.

7. Odpowiedzialność
7.1. Szkoła ponosi odpowiedzialność wobec Uczestników na zasadach ogólnych wynikających z obowiązujących przepisów. W szczególności Szkoła nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za skutki zdarzeń niezawinionych przez Szkołę.
7.2. Szkoła nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnik może ubezpieczyć się w tym zakresie własnym staraniem i na własny koszt.
7.3. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za szkody majątkowe wyrządzone Szkole, w szczególności za zniszczenia dokonane w mieniu Szkoły.

8. Zasady bezpieczeństwa
8.1. Z uwagi na zasady bezpieczeństwa, Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowej zmiany obuwia przed przystąpieniem do Zajęć oraz zastosowania stroju właściwego z uwagi na rodzaj Zajęć. Uczestnicy otrzymają informacje co do stroju i rodzaju butów zmiennych od instruktorów prowadzących Zajęcia.
8.2. W trakcie Zajęć obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Nie jest dozwolone wnoszenie żywności (z wyłączeniem napojów) na sale, w których odbywają się Zajęcia.
8.3. W trakcie Zajęć na Sali przebywać mogą jedynie Uczestnicy oraz upoważniony personel Szkoły, w szczególności instruktorzy czy osoby sprawujące funkcje administracyjno-organizacyjne.
8.4. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu, środków mających wpływ na krążenie krwi i metabolizm komórkowy, środków antyhistaminowych, beta-blokerów lub środków uspokajających lub jakichkolwiek innych środków odurzających nie mogą korzystać z usług Szkoły.
8.5. Niedozwolone jest wprowadzanie na teren Szkoły pojazdów jednośladowych oraz zwierząt.
8.6. Na czas trwania zajęć, Uczestnik może skorzystać z parkingu przy budynku. Należy zadzwonić domofonem i poinformować, że przyjechało się na zajęcia do SZOKu. W przypadku pozostawienia auta poza godzinami Kursu może zostać ono odholowane na koszt właściciela. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przepełnienie parkingu. Pierwszeństwo pozostawienia samochodu posiadają instruktorzy.
8.7. Teren budynku w którym mieści się Szkoła, poza szatniami i toaletami, jest monitorowany za pomocą kamer video. Administratorem danych osobowych w związku z monitoringiem pozostaje Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych.
8.8. Zabronione jest rejestrowanie obrazu i dźwięku na terenie Szkoły bez zgody instruktorów lub pracowników szkoły.
8.9. Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osób, co do których nabrał podejrzenia, że znajdują się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub osób, które w jakikolwiek sposób naruszają Regulamin lub porządek publiczny, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.
8.10. Uczestnik ma obowiązek poinformować Szkołę, a w szczególności instruktorów, o wszelkich przeciwwskazaniach do udziału w Zajęciach lub Kursach, czy wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, kontuzjach.
8.11. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia lub doznania urazu w trakcie Zajęć Uczestnik ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym instruktora lub pracownika szkoły, a także zaprzestać dalszego udziału w zajęciach. W przypadku braku zgłoszenia powyższych okoliczności, Instruktor ma prawo nie dopuścić do Zajęć osoby, co do których nabrał podejrzenia, że ich stan zdrowia lub uraz nie pozwala na udział w Zajęciach, a w razie stwierdzenia takiej okoliczności w trakcie Zajęć instruktor ma prawo wykluczyć takie osoby z Zajęć.
8.12. Uczestnik zobowiązuje się do zachowania czystości oraz stosowania się do ogólnie przyjętych norm zachowania podczas korzystania z usług Szkoły, a także do zachowania porządku. Niedopuszczalne jest utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z zajęć innym Uczestnikom, a także jakiekolwiek formy ubliżania im lub grożenia, w tym używanie na terenie Szkoły słów powszechnie przyjętych za obraźliwe. Niedopuszczalne jest także zachowanie uwłaczające godności innych Uczestników lub osób z obsługi Szkoły w tym zachowania wulgarne i obsceniczne, a także będące przejawem rasizmu lub mające znamiona molestowania lub dyskryminacji z uwagi na rasę, religię lub płeć.
8.13. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych, oraz instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń, a w szczególności instrukcji przekazywanych przez instruktorów lub pracowników szkoły.

9. Reklamacje
9.1. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na piśmie.
9.2. Szkoła rozpatrzy reklamację złożoną przez Uczestnika niezwłocznie, nie dłużej niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia. Szkoła pisemnie poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji.

10. Przetwarzanie danych osobowych
10.1. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Szkołę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
10.2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Szkoła.
10.3. Szkoła wskazuje, iż na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych:
a) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) lub przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);
b) iż wyrażona zgoda, może ona zostać cofnięta w dowolnym czasie, jednakże jej cofnięcie może skutkować niemożliwością wykonania umowy;
c) iż odbiorcami danych osobowych udostępnionych Szkole będą podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych;
d) iż pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych osobowych przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków związanych z umową na świadczenie usług Zajęć oraz związanych z archiwizacją dokumentów;
10.4. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne jednakże niezbędne do wzięcia udział w zajęciach tanecznych.
10. 5. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11 Wykorzystanie Wizerunku
11.1 Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez Szkołę.
11.2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy Szkoły.
11.3. Zgoda, o której mowa w ust. 11.2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności Szkoły, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:
a. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;
b. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;
c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;
d. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
11.4. Szkoła zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.
12. Postanowienia końcowe
12.1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
12.2. Szkole przysługuje prawo do wprowadzenia zmian w treści Regulaminu. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.szokgliwice.pl. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O wprowadzonych zmianach Szkoła poinformuje Uczestników mailem, a Uczestnicy mają możliwość w terminie 14 dni od dnia doręczenia im informacji o zmianach w Regulaminie zrezygnować z Kursu na zasadach przyjętych w Regulaminie albo przesłać Szkole pisemnie lub mailem oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu.
12.3. Brak rezygnacji z Kursu przez Uczestnika w terminie 14 dni oraz brak jakiegokolwiek oświadczenia w zakresie akceptacji zmian w Regulaminie oznacza akceptację zmian Regulaminu, w związku z czym Uczestnik nadal będzie mógł uczestniczyć w Zajęciach.
12.4. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
12.5 Aktualna wersja regulaminu dostępna jest na Stronie internetowej.
12.6. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Szkołę promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
12.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.09.2019